UDDANNELSES- OG ERHVERVSAFKLARING

Formålet med forløbet er at afklare kandidatens interesser og ressourcer ift. uddannelse og/eller beskæftigelsesmuligheder samt at afklare eventuelle udfordringer i den forbindelse og finde strategier til håndtering af disse.


Fokus i afklaringen er både de faglige kompetencer, de personlige og sociale kompetencer, samt den enkeltes behov ift. autismekompenserende tiltag, hvilket tilsammen danner grundlaget for det egentlige job- og uddannelsespotentiale.


MÅLGRUPPE OG METODE


Målgruppe


Målgruppen er voksne med en Autismespektrumforstyrrelse eller lignende udfordringer og normalt begavelsesniveau – en målgruppe der kan have rigtig stor værdi og opnå større succes på arbejdsmarkedet eller i uddannelsesforløb, med den rette kompetenceafklaring, de rette strategier og de rette rammer.

 

Metoder


Da der ikke findes to ens mennesker, heller ikke på autismespekteret, har vi ikke to ens forløb!

Vi skræddersyer det individuelle afklaringsforløb, for at skabe det bedste udgangspunkt og resultat for hver enkelt af vores kandidater.

Med baggrund i viden om ASF, som en hjerne, der bearbejder input forskelligt fra det typiske, benytter vi både samtale og konkrete opgaver til at afdække, hvilken betydning autismen har for den enkelte kandidat. Ud over de rent faglige kompetencer kan vi hermed klarlægge kandidatens interesser, motivation, bearbejdningsstil, læringsstil, personlige kompetencer, handlemønster/strategier osv., da disse også er af stor betydning, i sammenhæng med uddannelse og arbejde.
I selve afklaringen anvender vi en bred vifte af pædagogiske værktøjer, og forskellige opgaver, både af praktisk, kreativ, håndværks- og IT-mæssig karakter. Vi udvælger altid de konkrete værktøjer ift. den enkelte kandidat og opgaven, da det er forskelligt, hvad der fungerer for den enkelte.


OPBYGNING


Forløbet tilrettelægges individuelt både med hensyn til indhold og opbygning.


Som udgangspunkt foregår første del af forløbet her på Langvadbjerg, hvor ressourcer, motivation og skånehensyn afklares, sideløbende med at kandidaten opnår tryghed og rutine i at møde ind her på stedet.

Sidste del af forløbet foregår, for de flestes vedkommende, i en praktik - i en individuelt udvalgt virksomhed, der matcher ovenstående.


Det typiske forløb består af tre måneder i afklaring på Langvadbjerg og derefter tre måneders praktik i en virksomhed.
Det er dog varierende, hvor lang tid den enkelte kandidat har behov for at være i den første periode her på Langvadbjerg og det er der flere faktorer, der kan have indflydelse på.

To faktorer, der har betydning, er den samlede fremmødetid, og mødestabilitet.

Andre faktorer handler om kompleksiteten af udfordringer for den enkelte kandidat, både ift. autismen, men også eventuelle følgetilstande (tillægsdiagnoser) og i særdeleshed stressniveau og, belastningsreaktioner, der ofte skal håndteres i forskellig grad inden kandidaten vil være klar til at komme i praktik i en virksomhed.  For enkelte kandidater vil et optimalt forløb udelukkende foregå på Autismecenter Vest.


Selve sammensætningen af forløbet fastsættes på baggrund af en måneds screeningsperiode, hvor der er særligt fokus på ovenstående faktorer.


Fordelingen mellem afklaringen på Autismecenter Vest og i virksomhedspraktik, aftales på et opfølgningsmøde med kommunen efter screeningsperioden og der laves løbende opfølgning efter behov.


INDHOLD


Den daglige arbejdstid planlægges individuelt, men vil altid være indenfor tidsrummet kl. 09.00-14.30.


Da arbejdstiden er en del af afklaringsforløbet, vil den ofte reguleres gennem forløbet, hvilket vi løbende orienterer Kommunen om.


I forløbet vil vi udfordre kandidaten med forskellige typer arbejdsopgaver, ligesom der indgår samtaler, omkring det personlige ift. uddannelse/erhverv, autismeprofil og trivsel.


I forløbet er der ligeledes daglig opfølgning og coaching mhp. justeringer.


Der afklares indenfor flg. emner/temaer


  • Ugentlig arbejdstid, fordeling af arbejdsdage og optimal mødetid.


  • Nødvendige rammer for arbejdets udførelse samt eventuelle skånebehov.


  • Interesse og motivation.


  • Erhvervsrettede ressourcer, både praktiske og IT-relaterede.
    Evt. indkredsning af læringspotentialet og afdækning af behov og muligheder for videre faglig uddannelse, samt afdækning af krav til læringsmiljø.


Individuelle samtaler


Vores oplevelse er, at kandidatens funktionsniveau i hverdagen, herunder søvn, kost, motion, relationer, at holde hjemmet i orden, købe ind og transportere sig selv, er altafgørende for et stabilt virke i et arbejde eller i en uddannelse. Kandidatens forståelse af sig selv ift. autisme, reaktionsmønstre og stresshåndtering, er ligeledes væsentlige faktorer.

Derfor vil kandidaten, alt efter behov og motivation, gennemgå et individuelt selvforståelsesforløb, der sammensættes af elementer omhandlende autisme, stress, motivation og øvrige emner, der kan være relevante for den enkelte. Formålet er at styrke kandidatens selvbevidsthed, og i samarbejde med kandidaten, at finde de specifikke støttebehov og handlestrategier, der er nødvendige både i arbejdet og i hverdagen.Kompetenceafklaring


Gennem forløbet afprøves og vurderes kandidatens nuværende kompetencer ift. fremtidige muligheder under de rette omstændigheder. Dvs. med de nødvendige rammer for arbejdets udførelse med hensyntagen til eventuelle skånebehov.


Vi har mulighed for at afklare disse kompetencer indenfor mange forskellige emner og igennem en lang række af opgaver.
Vi bestræber os altid på at opgaverne tager udgangspunkt i kandidatens interesser, for at opretholde den største motivation for opgaverne.
Uanset om interesserne ligger inden for IT, håndværk eller noget helt tredje, forsøger vi at facilitere relevante afklaringsopgaver.Håndplukket praktikforløb


Når forløbet afsluttes med en praktik, finder vi altid en håndplukket praktikplads. Med håndplukket praktik, menes der, at vi finder en interesserelevant praktikplads, der kan stå inde for den specifikke praktikaftale vi udarbejder.


Praktikaftalen er et skriftligt kontraktdokument, der bl.a. indeholder alle de nødvendige autismespecifikke hensyn og tiltag, vi har analyseret os frem til og som er nødvendige for et succesfuldt praktikforløb.


Under praktikforløbet vil der løbende være opfølgningsmøder. I møderne deltager kandidaten, kontaktperson fra Uddannelses- og Erhvervsafklaring, kontaktperson fra virksomheden og sagsbehandler/jobkonsulent. Her følges op på punkterne fra praktikaftalen og eventuelle yderligere tiltag/justeringer aftales.


Hvis der er behov, afholdes der jævnligt trivselssamtaler mellem kandidaten og kontaktperson fra både Uddannelses- og Erhvervsafklaring samt virksomheden. På sigt overgår trivselssamtalerne til kun at være mellem kandidaten og kontaktperson i virksomheden.


DEN AFSLUTTENDE RAPPORT


Efter endt praktikforløb, udarbejdes der en grundig rapport, på baggrund af det samlede forløb.

I rapporten beskrives kandidatens ressourcer, faglige og personlige kompetencer, motivation, samt diagnosens betydning i relation til uddannelse eller arbejde.


Der laves ligeledes en grundig beskrivelse af de autismekompenserende tiltag, dvs. optimale rammer, mødetider, strategier, krav, forventninger og støtteforanstaltninger der skal til, for at øge kandidatens muligheder for at blive en succesrig, selvforsørgende del af arbejdsmarkedet.


HVEM ER VI


Sidsel og Lone er pædagogiske erhvervsafklarere med mange års erfaring indenfor autisme- og specialområdet. Lone er desuden leder af Uddannelses- og Erhvervs-afklaring. Nicklas er erhvervsafklarer indenfor håndværk og IT, med en bred IT-faglig baggrund.