AUTISME STU

LIV OG BOLIG

INDHOLD


STU-forløbet bygger på Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/610

 

 1.  

Autisme STU indeholder fire hovedområder, der indgår i både individuelle og fælles fag:

 

 • Fag
 • Livsfærdigheder
 • Sundhed og Motion
 • Uddannelse & Beskæftigelse


Mere information Autisme STU's indhold og formål kan hentes som PDF her:

https://autismecentervest.dk/wp-content/uploads/2022/10/Autisme-STU-formål-og-indhold.pdf 

 

Læseplanen kan hentes som PDF her: https://autismecentervest.dk/autisme-stu/indhold-paa-autisme-stu/laeseplan-for-stu-v-autismecenter-vest-herning/

 

Hovedområderne har til formål at styrke kompetencerne med udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle niveau og interesseområder. Undervisningen kan eksempelvis handle om at anvende praktisk dansk og matematik i hverdagen. Der er ikke krav om faglig undervisning på et bestemt niveau.

 

I Autisme STU har vi fokus på udviklingen af det hele menneske. Undervisningen omhandler bl.a.:


 • faglige emner
 • omverdensforståelse
 • almindelig dagligdags livsførelse (ADL-funktioner)
 • bolig og beskæftigelse
 • selvforståelse
 • social træning i trygge rammer

 

Autisme STU er ikke kompetencegivende til videreuddannelse eller arbejdsmarkedet, men vores mål er at give de unge en palet af kompetencer til mestring af voksenlivet. Vi arbejder ud fra konkrete og overskuelige mål med afsæt i den enkeltes langsigtede mål, fastsat af STU-vejlederen i den unges bopælskommune.

 

Vi iværksætter tiltag, der kan være skridt på vejen til et så selvstændigt liv som muligt.

Det kan f.eks. handle om at erhverve truckcertifikat for at realisere drømmen om praktik og evt. senere beskæftigelse på et lager. Det kan også omhandle opkvalificering i f.eks. dansk eller matematik.

 

For nogle elever er målet at blive selvtransporterende, og derfor giver det mening at træne brugen af offentlig transport, indtil den unge mestrer dette på egen hånd.

 

Hvis drømmen er at erhverve kørekort, indtænkes dette som en del af STU-forløbet. Vi formidler kontakt til en kørelærer, der har erfaring med unge på autismespektret, og støtter op gennem hele processen, så den unge kan fokusere på kørekortuddannelsen frem for formalia. Kørekortet er dog egenbetaling.

 

For at opnå indsigt i egne muligheder og begrænsninger i forhold til uddannelse og beskæftigelse indgår praktikker som en naturlig del af STU-forløbet - primært på 2. og 3. år.

Praktikforløb tilrettelægges internt i et af Autismecenter Vests øvrige tilbud eller hos en ekstern virksomhed eller institution.Både den daglige undervisning og praktikforløb indgår i de afklarende beskrivelser i den individuelle Forløbsplan, som danner udgangspunkt for statusmøder med STU-vejleder. Der afholdes statusmøder min. 1 gang årligt, hvor status og nye mål bliver drøftet i forhold til den personlige, sociale og faglige udvikling samt praktik. Gennem sidste del af STU-forløbet er der fokus på afklaring af videre beskæftigelse og forsørgelse.

 

Ved STU-forløbets afslutning afholdes dimission, hvor den unge får et Kompetencebevis samt en STU-hue.LÆSEPLAN 


Læseplanfor Autisme STU v. Autismecenter Vest - Herning

Se læseplan

DETTE SIGER ELEVERNE OM STU'EN:

 

"Der tages individuelle hensyn …og så får man mad om mandagen, og kan være med til at lave den"

Elev v. AUTISME STU


"Det er stilfærdige og rolige omgivelser/rammer, som gør det nemmere for mig at være i"

Elev v. AUTISME STU


"Det går bedre her end tidligere steder, fordi det er et lille sted og med plads til individer"

Elev v. AUTISME STU

 

 "Det er rart, at jeg selv kan vælge mellem flere opgaver"

Elev v. AUTISME STU


"Personalet vil mig det bedste og prøver at hjælpe mig"

Elev v. AUTISME STU


"Hverdagen i STU-delen giver mening - intet irriterer"

Elev v. AUTISME STU


"Man har selv indflydelse på indholdet i sit skema"

Elev v. AUTISME STU


"Rummeligt for mig"

Elev v. AUTISME STU